• Home /
  • News /
  • อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ดูแลสุขภาพช่องปาก

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ดูแลสุขภาพช่องปาก

August 18th, 2016

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำวิดีโอเพื่อแนะนำเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากในขณะจัดฟัน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับในตอนแรกนี้จะแนะนำให้รู้จักกับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ดูแลสุขภาพช่องปากในคนทั่วไปที่ไม่ได้มีเครื่องมือจัดฟันติดแน่นในช่องปากครับ

คณะผู้จัดทำ
นศ.ทพ. รัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ
นศ.ทพ. เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์
นศ.ทพ. วีรายุ สุวรรณทวีมีสุข
นศ.ทพ. อมรรัตน์ เติมมงคลชัย

 

#
Tags
#การจัดฟันกับการเปลี่ยนรูปหน้า #การจัดฟันนั้นเป็นแฟชั่นหรือไม่ #การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร #การดูแลรักษารีเทนเนอร์ #การดูแลเครื่องมือจัดฟัน #การตะไบฟันในการจัดฟัน #การถอนฟัน #การนอนกัดฟัน #ก่อนจัดฟันต้องทำอะไรบ้าง #ข้อปฏิบัติขณะจัดฟัน #จัดฟัน #ทันตแพทย์จัดฟัน VS ทันตแพทย์ทั่วไป #ทำไมต้องจัดฟัน #นวัตกรรมสมัียใหม่่ #ผลข้างเคียงจากการจัดฟัน #ฟันคุดกับการจัดฟัน #ฟันสบปกติ VS ฟันสบผิดปกติ #ฟันเคลื่อนที่ในระหว่างจัดฟันได้อย่างไร? #ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ #ริมฝีปากอูม #วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน #หมุดจัดฟันคืออะไร #อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น #เครื่องมือจัดฟัน
#
Tags
#การจัดฟันกับการเปลี่ยนรูปหน้า #การจัดฟันนั้นเป็นแฟชั่นหรือไม่ #การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร #การดูแลรักษารีเทนเนอร์ #การดูแลเครื่องมือจัดฟัน #การตะไบฟันในการจัดฟัน #การถอนฟัน #การนอนกัดฟัน #ก่อนจัดฟันต้องทำอะไรบ้าง #ข้อปฏิบัติขณะจัดฟัน #จัดฟัน #ทันตแพทย์จัดฟัน VS ทันตแพทย์ทั่วไป #ทำไมต้องจัดฟัน #นวัตกรรมสมัียใหม่่ #ผลข้างเคียงจากการจัดฟัน #ฟันคุดกับการจัดฟัน #ฟันสบปกติ VS ฟันสบผิดปกติ #ฟันเคลื่อนที่ในระหว่างจัดฟันได้อย่างไร? #ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ #ริมฝีปากอูม #วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน #หมุดจัดฟันคืออะไร #อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น #เครื่องมือจัดฟัน

Follow us