• Home /
  • News /
  • การแปรงฟันอย่างถูกวิธีสำหรับผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

การแปรงฟันอย่างถูกวิธีสำหรับผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

December 12th, 2016

ในขณะที่จัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น วิธีการแปรงฟันโดยทั่วไปอาจจะทำให้การทำความสะอาดช่องปากและฟันได้ไม่ทั่วถึง วิดีโอนี้จะสาธิตวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีสำหรับผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นครับ

วิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้จัดทำ
นศ.ทพ. รัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ
นศ.ทพ. เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์
นศ.ทพ. วีรายุ สุวรรณทวีมีสุข
นศ.ทพ. อมรรัตน์ เติมมงคลชัย

#
Tags
#การจัดฟันกับการเปลี่ยนรูปหน้า #การจัดฟันนั้นเป็นแฟชั่นหรือไม่ #การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร #การดูแลรักษารีเทนเนอร์ #การดูแลเครื่องมือจัดฟัน #การตะไบฟันในการจัดฟัน #การถอนฟัน #การนอนกัดฟัน #ก่อนจัดฟันต้องทำอะไรบ้าง #ข้อปฏิบัติขณะจัดฟัน #จัดฟัน #ทันตแพทย์จัดฟัน VS ทันตแพทย์ทั่วไป #ทำไมต้องจัดฟัน #นวัตกรรมสมัียใหม่่ #ผลข้างเคียงจากการจัดฟัน #ฟันคุดกับการจัดฟัน #ฟันสบปกติ VS ฟันสบผิดปกติ #ฟันเคลื่อนที่ในระหว่างจัดฟันได้อย่างไร? #ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ #ริมฝีปากอูม #วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน #หมุดจัดฟันคืออะไร #อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น #เครื่องมือจัดฟัน
#
Tags
#การจัดฟันกับการเปลี่ยนรูปหน้า #การจัดฟันนั้นเป็นแฟชั่นหรือไม่ #การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร #การดูแลรักษารีเทนเนอร์ #การดูแลเครื่องมือจัดฟัน #การตะไบฟันในการจัดฟัน #การถอนฟัน #การนอนกัดฟัน #ก่อนจัดฟันต้องทำอะไรบ้าง #ข้อปฏิบัติขณะจัดฟัน #จัดฟัน #ทันตแพทย์จัดฟัน VS ทันตแพทย์ทั่วไป #ทำไมต้องจัดฟัน #นวัตกรรมสมัียใหม่่ #ผลข้างเคียงจากการจัดฟัน #ฟันคุดกับการจัดฟัน #ฟันสบปกติ VS ฟันสบผิดปกติ #ฟันเคลื่อนที่ในระหว่างจัดฟันได้อย่างไร? #ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ #ริมฝีปากอูม #วิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟัน #หมุดจัดฟันคืออะไร #อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น #เครื่องมือจัดฟัน

Follow us