JOURNAL INFORMATION
ISSN : 2228-8554
Free Access

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
WWW.THAIORTHO.ORG

Online Issues


รายงานผู้ป่วย / Case Report
รายงานผู้ป่วยการสบฟันผิดปกติชนิดที่ 2 ร่วมกับการสบลึก

โดย อัญชลิกา สงวนดีกุล

       ชิดชนก ลีธนะกุล

Case report: Skeletal and Dental Class II malocclusion with severe deepbite

       
Anchalika Sanguandeekul

       Chidchanok Leethanakulบทความปริทัศน์ / Review Articles
การปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกรบน ในทารกปากแหว่งเพดานโหว่

      โดย มารศรี ชัยวรวิทย์กุล

Nasoalveolar Molding in Cleft Treatment

      Marasri Chaiworawitkul

Keywords: ปากแหว่งเพดานโหว่, การปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกรบน, Cleft lip and palate, nasoalveolar molding
การจัดการกับรอยโรคใกล้กระดูกเบ้าฟัน ด้วยทันตกรรมจัดฟันเพื่อดึงฟันขึ้น

     โดย ธนิต เจริญรัตน์


Management of Tooth with Lesion Closed to Alveolar Crest by Orthodontic Extrusion

     Thanit Charoenratana
Keywords: ทันตกรรมจัดฟันเพื่อดึงฟันขึ้น, รอยโรคใกล้กับขอบกระดูกเบ้าฟัน, ศัลยกรรมเพิ่มความสูงตัวฟัน, orthodonti

รายงานผู้ป่วย / Case Report
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยอะมีโลเจนเนซิส อิมเพอเฟคตา: ชนิดไฮโปพลาสติก 2 ราย

โดย ณัฐพล ตั้งจิตร

        สุวรรณี ลัภนะพรลาภ

        ชวลิต สุจริตวิริยะกุล

Orthodontic Treatment of Amelogenesis Imperfecta Patients: Two Cases of Hypoplastic Type
 

        Nathaphon Tangjit 

        Suwannee Luppanapornlarp

        Chavalit Sujaritviriyakul

Keywords: อะมีโลเจนเนซิส อิมเพอเฟคตา, ไฮโปพลาสติก, สหสาขาวิชาชีพ, ทันตกรรมจัดฟัน


บทความปริทัศน์ / Review Articles
การกระตุ้นการเจริญของขากรรไกรบน ในผู้ป่วยเด็กที่มีการสบฟันผิดปกติประเภทที่ 3

โดย ศรายุทธ์ เจียรพงศ์ปกรณ์

       ปริยากร ชัยมงคล

       อุดม ทองอุดมพร


       Maxillary Protraction Therapy for Class III Growth Modification

       Sarayut Jearapongpakorn

       Priyakorn Chaimongkol

       Udom Thongudomporn

Keywords: การสบฟันผิดปกติประเภทที่ 3, การกระตุ้นการเจริญ, ขากรรไกรบน
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบเกี่ยวกับ ความแตกต่างของการรับรู้ความเจ็บปวดระหว่าง เซลฟ์ไลเกตติ้งแบร็กเก็ต (Self-ligating bracket) และ แบร็กเก็ตแบบดั้งเดิม (Conventional bracket)

โดย โนบุ เพนเดน วังชุก

        ปวัน กอบกิจสกุล

        ฐิตินพ ริยะตานนท์

        พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

        พรรัชนี แสวงกิจ

        รชยา จินตวลากร

        นิตา วิวัฒนทีปะ


Differences in Pain Perception Associated with Self-ligating and Conventional Bracket: a Systematic Review

        Norbu Penden Wangchuk

        Pawan Kobkitsakul

        Thitinop Riyatanon

        Passiri Nisalak

        Pornrachanee Sawaengkit

        Rochaya Chintavalakorn

        Nita Viwattanatipa

Keywords: แบร็กเก็ตแบบดั้งเดิม, เซลฟ์ไลเกตติ้งแบร็กเก็ต, ความเจ็บปวด, การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

จดหมายจากสาราณียากร
จดหมายจากสาราณียากร
โดย เรืองรัตน์ โกมลภิส


รายงานผู้ป่วย / Case Report
A Different Approach to Class II Skeletal Correction and Extraction Treatment Using the Invisalign System : A Case Report
         Eugene Chan*
Keywords: Class II correction, Invisalign extraction, functional appliance


บทความปริทัศน์ / Review Article
บิสฟีนอล-เอ (Bisphenol-A) และไดออกซินส์ (Dioxins) กับทันตกรรมจัดฟัน
โดย  วราพร เด่นศิริอักษร
         นิตา วิวัฒนทีปะ
         พีรพงศ์ สันติวงศ์
         สมชัย มโนพัฒนกุล
         สุรชัย เดชคุณากร

Bisphenol-A, Dioxins and Orthodontics
         Warabhorn Densiri-agsorn
         Nita Vitwatanatipa
         Peerapong Santiwong
         Somchai Manopatanakul
         Surachai Dechkunakorn
Keywords: บิสฟีนอล-เอ,ไดออกซินส์, ทันตกรรมจัดฟัน, Bisphenol-A, BPA, Dioxins, Orthodontics
การใช้เลเซอร์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนฟัน
โดย  ทัศนีย์ วังศรีมงคล
         มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
         พูนศักดิ์ ภิเศก
         ปฐมพร จงจรวยสกุล

Laser Accelerated Tooth Movement
         Tasanee Wangsrimonkol
         Montian Manosudprasit
         Poonsak Pisek
         Pathomporn Chongcharueyskul
Keywords: การใช้เลเซอร์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนฟัน, การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน, laser accelerated tooth movement, orthodontic treatment


บทสัมภาษณ์พิเศษ / Special Interview
สัมภาษณ์พิเศษ Professor Kee-Joon Lee
โดย  อ.ทพญ.ดร.ศศิภา ธีรดิลก

Interview with Professor Kee-Joon Lee
         by Dr. Sasipa Thiradilok

คำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors
วิทยาสารออนไลน์สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
The Online Journal of Thai Association of Orthodontists


บทวิยาการ / Original Articles
ลวดนำสำหรับการวางตำแหน่งมินิสกรู
โดย หทัยชนก เจริญพงศ์
       ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
A Guide Wire for Miniscrew Placement
        Hataichanok Charoenpong
        Paiboon Techalertpaisarn
Keywords: มินิสกรู, ลวดนํา,miniscrew, guide wire


รายงานผู้ป่วย / Case Report
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วย เอ็กโตเดอร์มัล ดีสเพลเซีย
โดย ทัศนีย์ วังศรีมงคล
        มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
        พูนศักดิ์ ภิเศก
        ปัทมวรรณ โคนันท์
Orthodontic Treatment of a Patient with
Ectodermal Dysplasia: A Case Report

        Tasanee Wangsrimongkol
        Montian Manosudprasit
        Poonsak Pisek
        Pattamawan Konan
Keywords: เอ็กโตเดอร์มัล ดีสเพลเซีย, ภาวะไร้ฟันบางซี่, การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน , ectodermal dysplasia, hypodontia, orthodontic treatment


ปกิณกะ / Miscellaneous
จุดประกาย...สร้างสรรค์นวัตกรรม
โดย กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

บทความปริทัศน์/ Review Articles
การทบทวนบทความเกี่ยวกับภาวะเพดานโหว่การทำงานบริเวณเพดานอ่อนและผนังคอและการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบนมาข้างหน้า
โดย มณเทียร มโนสุดประสิทธิ์
        นิศา จิตติวัฒนพงศ์
Cleft palate,velopharyngeal function and maxillary advancement surgery-a review
        Montian Manosudprasit
        Nisa Cittiwatanapong
Keywords: ทันตกรรมจัดฟัน, เพดานอ่อนและผนังคอ, เพดานโหว่, advancement, cleft palate, maxilla, velopharyngeal


บทวิทยาการ/Original article
ค่ามาตรฐานของผู้ใหญ่ไทยกลุ่มหนึ่งในการวิเคราะห์เซฟาโลเมทริกด้านข้างที่ตำแหน่งศีรษะธรรมชาติ
โดย อนงค์นาถ นันทสุขเกษม
        สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
        ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
Cephalometric norms in Thai adults based on natural head position
        Anongnart Nuntasukkasame
        Supanee Suntornlohanakul
        Chairat Charoemratrote
Keywords: ค่ามาตรฐานกระโหลกศรีษะด้านข้าง, ตำแหน่งศรีษะธรรมชาติ, ผู้ใหญ่ไทยกลุ่มหนึ่ง, Cephalomeric norms, Natural head position, Thai adults

สารบัญ/ CONTENTS


คำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors
วิทยาสารออนไลน์สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
The Online Journal of Thai Association of Orthodontists


เรื่องใหม่ๆ ในโลกทันตกรรมจัดฟัน/What's new in orthodontic world?
เลเซอร์ระดับตํ่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนฟัน ทางทันตกรรมจัดฟันได้จริงหรือไม่
โดย  สมใจ สาตราวาหะ
        สมชัย มโนพัฒนกุล
        ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
        ศศิภา ธีรดิลก


บทวิทยาการ/ Original Articles
การเปรียบเทียบการสลายของปลายรากฟันซึ่งเป็นผลจากการจัดฟันแบบติดแน่น ในผู้ป่วยที่มีภาวะสบลึกกับการสบเหลื่อมแนวดิ่งปกติ
โดย จรรยา อภิสริยะกุล
       วิรัช พัฒนาภรณ์
       อภิรุม จันทน์หอม
       นฤมนัส คอวนิช
A comparison of apical root resorption effects of fixed appliance treatment
of deep and normal incisor overbite malocclusion.

       Janya Apisariyakul
       Virush Patanaporn
       Apirum Janhom
       Narumanus Korwanich
Keywords: การสลายของปลายรากฟันภายนอก, การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน, ภาวะสบลึกทางด้านหน้า, External apical root resorption, orthodontic treatment, anterior deep overbite
ตำแหน่งศีรษะธรรมชาติ : บทบาทในการวิเคราะห์ภาพรังสีวัดศีรษะด้านข้าง
โดย อนงค์นาถ นันทสุขเกษม
       สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
       ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
Natural Head Position : The Role in Lateral Cephalometric Analysis
       Anongnart Nuntasukkasame
       Supanee Suntornlohanakul
       Chairat Charoemratrote
Keywords: ตำแหน่งศีรษะธรรมชาติ, การวิเคราะห์ภาพรังสีวัดศีรษะด้านข้าง, Natural head position , Lateral cephalometric analysis
การเปรียบเทียบอิทธิพลเชิงความสวยงามของส่วนต่างๆบนใบหน้าในคนไทยกลุ่มหนึ่ง
โดย นฤมล บุญเปี่ยม
       สมชัย มโนพัฒนกุล
Comparative esthetic influence of facial parts in a group of Thai people
       Narumon Boonpium
       Somchai Manopatanakul
Keywords: ความสวยงาม, ใบหน้า, รูปถ่ายใบหน้า,esthetics, face, facial photography


รายงานผู้ป่วย/ Case Report
An orthognathic case of skeletal mandibular prognathism with multiple tooth loss
by   Nahoko Imai
       Kunihiko Otsubo
       Ladda Winarakwong
       Koji Fujita
       Yutaka Maruoka
Keywords: mandibular prognathism, orthognathic surgery, multiple tooth loss, multidisciplinary

สารบัญ/ CONTENTS


บทวิทยาการ/ Original Articles
การคุดแบบชนของฟันกรามแท้ซี่ที่สองล่างและความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของขากรรไกรล่าง
        วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
        นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ
        พรทิพย์ ชิวชรัตน์
Impaction of lower permanent second molar and its relationship to the mandibular components
        Wuthipong Laoamata
        Niramol Chamnannidiadha
        Porntip Chiewcharat
Keywords: การคุดแบบชน,ความชุก, ความสัมพันธ์, ฟันกรามแท้ซี่ที่สองล่าง, องค์ประกอบของขากรรไกรล่าง, impaction , lower permanent second molar , mandibular components , prevalence , relationship
การศึกษาน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดโพลิแซคคาไรด์ จากเปลือกทุเรียนต่อปริมาณเชื้อสเตรปโตคอกคัสมิวแทนส์ ในผู้ป่วยจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
        งามพร ธัญญะกิจไพศาล
        วัชระ เพชรคุปต์
        พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
        สุนันท์ พงษ์สามารถ
A study of durian-rind polysaccharide mouthwash on the level of S.mutans in fixed orthodontic patient
        Ngarmporn Thunyakitpisal
        Vachara Phetcharakupt
        Pasutha Thunyakitpisal
        Sunan Pongsamart
Keywords: น้ำยาบ้วนปาก, ผู้ป่วยที่จัดฟันด้วยเครื่องมือติดแน่น, สเตรปโตคอกคัสมิวแทนส์, สารสกัดโพลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน , durian-rind polysaccharide, fixed orthodontic patient, mouthwash, Streptococcus mutans
อัตราความชุกของโรคฟันผุด้านประชิดที่พบจากภาพรังสีในผู้ป่วยกลุ่มหนึ่ง จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
        สมชัย มโนพัฒนกุล
        อรนุช เจียรสุจิตวิมล
Prevalence rate of radiographic proximal caries in a group of patients at the Faculty of Dentistry, Mahidol University
        Somchai Manopatanakul
        Oranuch Jearnsujitwimol
Keywords: การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน, อัตราความชุกของโรค, ฟันผุด้านประชิด, ภาพรังสี, orthodontic treatment , prevalence rate , proximal caries , radiography
การศึกษาความยาวที่เหมาะสมของโซ่อีลาสโตเมอร์ สำหรับดึงฟันเขี้ยวที่ระยะต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
โดย วันเดช วชิรเสรีชัย
       พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
       สมพร เรืองผกา
       ภูมิภดา จาวจักรศิริ
The proper length of elastomeric chain for different distances of canine retraction in vitro study
       Wandet Wachirasereechai
       Passiri Nisalak
       Somporn Raungpaka
       Poompada Jaochakarasiri
Keywords: การดึงฟันเขี้ยว, โซ่อีลาสโตเมอร์, ทันตกรรมจัดฟัน, canine retraction, elastomeric chains, orthodontics


รายงานผู้ป่วย/ Case Report
การรักษาภาวะคอนดายล์เจริญมากกว่าปกติเพียงด้านเดียว : รายงานผู้ป่วย
        ศศิบุษบา เพิ่มสินทวี
        สุปราณี ดีเสมอ
        ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์
Treatment of unilateral active condylar hyperplasia: A case report
        Sasibusaba Pirmsinthavee
        Supranee Deesamer
        Siripong Sittisomwong
Keywords: ภาวะคอนดายล์เจริญมากกว่าปกติ, ใบหน้าไม่สมมาตร, condylar hyperactivity , condylar hyperplasia , facial asymmetry


Application of all-NiTi mechanics combined with J-hook headgear in the treatment of an adult high angle Class I extraction case
        Kunihiko Otsubo
        Nahoko Imai
        Ladda Winarakwong
Keywords: high angle , J-hook headgear , nickel-titanium, protrusion


บทความปริทัศน์/ Review Article
ผลของยาที่มีต่อการเคลื่อนที่ของฟันในทางทันตกรรมจัดฟัน
        มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
        ศุทธินันท์ ด่านธำรงกูล
The effect of drugs on orthodontic tooth movement
        Montien Manosudprasit
        Suthinun Danthumrongkul
Keywords: ยา, การเคลื่อนที่ของฟัน, ทันตกรรมจัดฟัน, Drugs , Tooth movement, Orthodontics

Department of Orthodontics
Faculty of Dentistry
Mahidol University

6 Yothi Road, Rajthawee District, Bangkok 10400 THAILAND