JOURNAL INFORMATION
ISSN : 2228-8554
Free Access

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
WWW.THAIORTHO.ORG

Printed Issues (Archives)


บทวิทยาการ / Original Articles
การศึกษาการกระจายของภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552
โดย ปองใจ วิรารัตน์
        วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
        กมลรัตน์ ลิมป์ปัทมปาณี

Epidemiologic Study of Oral Cleft in Maharatnakornratchasima Hospital between 2005-2009
      Pongjai Virarat
      Wipapun Ritthagol
      Kamonrat Limpattamapanee

Keywords: ปากแหว่งเพดานโหว่, อุบัติการณ์, ฤดูกาล, cleft lip and palate, incidence, seasonal
การเจริญเติบโตบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าในผู้ป่วยโครงสร้างใบหน้าแบบที่ 3 ที่สัมพันธ์กับกระดูกสันหลังส่วนคอ
โดย เกตุกัญญา สุวรรณประทีป
        ศิริมา เพ็ชรดาชัย
Craniofacial Growth in Skeletal Class III as Related to Cervical Vertebral Maturation
        Ketkunya Suvanprateeb
        Sirima Petdachai
Keywords: การเจริญเติบโตของกระดูกสันหลังส่วนคอ, การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้า, โครงสร้างใบหน้าแบบที่ 3, cervical vertebral maturation, craniofacial growth, skeletal Class III
ผลของความลาดเอียงของฟันตัดซี่กลางแท้บนต่ออัตราส่วนโมเมนต์ต่อแรง: ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
โดย อธิชาต์ กาญจนอุทัย
       กรพินท์ มหาทุมะรัตน์
       ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
         Antheunis Versluis
The Effect of Inclination of a Maxillary Central Incisor on the Moment to Force Ratio: Finite Element Method
       Athicha Kanjanaouthai
       Korapin Mahatumarat
       Paiboon Techalertpaisarn
       Antheunis Versluis
Keywords: ความลาดเอียง, จุดศูนย์กลางความต้านทาน, ฟันตัดซี่กลางบน, อัตราส่วนโมเมนต์ต่อแรง, center of resistance, inclination, maxillary central incisor, moment to force ratio


รายงานผู้ป่วย / Case Report
โคราชแนม
โดย ปองใจ วิรารัตน์
        พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง
        วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
        ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์
KORAT NAM
        Pongjai Wirarat
        Pinai Nirunrungrueng
        Wipapun Ritthagol
        Chutimaporn Keinprasit
Keywords: ปากแหว่งเพดานโหว่, โคราชแนม, การจัดโครงสร้างจมูกและสันกระดูกขากรรไกรบน, เพดานเทียม, cleft lip and palate, KORAT NAM, nasoalveolar molding, obturator
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันระยะเริ่มแรกในผู้ป่วยกลุ่มอาการแพร์รี่-รอมเบิร์ก: รายงานผู้ป่วย
โดย ทัศนีย์ วังศรีมงคล
        พูนศักดิ์ ภิเศก
        วัลลภ จันทร์สว่าง
Early Orthodontic Treatment in the Parry-Romberg Syndrome: A Case Report
        Tasanee Wangsrimongkol
        Poonsak Pisek
        Wallop Jansawang
Keywords: กลุ่มอาการแพร์รี่-รอมเบิร์ก, เฮมิเฟเชียล โปรเกรสซีพ อโทรปรี, การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ในระยะเริ่มแรก, Parry-Romberg syndrome, progressive hemifacial atrophy, early orthodontic treatment


บทความปริทัศน์ / Review Aritcles
หลักการยืดถ่างขยายกระดูกใบหน้าและกะโหลกศีรษะ:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา
โดย ธนรัตน์ เธียรโกศล
        ทัศนีย์ วังศรีมงคล
Principles of Distraction Osteogenesis of the Craniofacial Skeleton : Factors Influencing Treatment Success and Complications from Treatment
        Thanarat Thienkosol
        Tasanee Wangsrimongkol
Keywords: การยืดถ่างขยายกระดูก, ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ, ภาวะแทรกซ้อน, distraction osteogenesis, factors influencing treatment, complication
การปลูกถ่ายกระดูกในผู้ป่วยที่มีรอยแยกของกระดูกสันเหงือก
โดย ชุตินารถ คูรัตน์ชัชวาล
        มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
Bone Grafting in Patients with Alveolar Cleft
        Chutinart Kuratchatchaval
        Montien Manosudprasit
Keywords: การปลูกถ่ายกระดูกสันเหงือก, รอยแยกของกระดูกสันเหงือก, ปากแหว่งเพดานโหว่, alveolar bone graft, alveolar cleft, cleft lip and palate


คำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors
วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontists

บทวิทยาการ / Original Articles
ปฏิกิริยาทางชีววิทยาของเอ็นยึดปริทันต์ต่อการเปลี่ยนแปลงแรงบดเคี้ยวเมื่อใช้วัสดุก่อบนด้านบดเคี้ยว
โดย พีรพงศ์ สันติวงศ์
        บุษยรัตน์ สันติวงศ์
Biological Reaction of Periodontium to Alteration of Occlusal Load by Occlusal Buildup
        Peerapong Santiwong
        Busayarat Santiwong
Keywords: วัสดุก่อบนด้านบดเคี้ยว, เซลล์สลายกระดูก, เอ็นยึดปริทันต์, หนู, แทรป, occlusal buildup, osteoclast, periodontal ligament, rat, TRAP
การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของแรงเฉือนระหว่างตัวยึดลวดจัดฟันกับเคลือบฟันโดยใช้เครื่องกำเนิดแสงประเภทฮาโลเจนและประเภทไดโอดเปล่งแสง
โดย เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก
        กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
Comparison of Shear Bond Strength of Brackets Bonded to Enamel using
Halogen and Light Emitting Diode (LED) Light

        Ekachai Chunhacheevachaloke
        Kamolapatr Janyaprasert
Keywords: ความแข็งแรงของแรงเฉือน, ไดโอดเปล่งแสง, ฮาโลเจน, halogen, LED, shear bond strength


รายงานผู้ป่วย / Case Report
เครื่องมือแมกนิโตสำหรับการดึงฟันเขี้ยวบนที่คุดอยู่ด้านเพดาน
โดย ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
        นิตยา โชติกเสถียร
Magneto Appliance for Artificial Eruption of Palatally Impacted Maxillary Canine
        Dhirawat Jotikasthira
        Nitaya Jotikasthira
Keywords: การดึงฟันให้โผล่ขึ้น, เครื่องมือแมกนิโต, แม่เหล็กนิโอไดเมี่ยมไอรอนโบรอน, ฟันเขี้ยวบนที่คุดอยู่ด้านเพดาน, artificial eruption, Magneto appliance, neodymium iron boron magnets, palatally impacted maxillary canine


บทความปริทัศน์ / Review Aritcles
แผ่นชีวภาพ : สิ่งที่น่าสนใจสำหรับทันตกรรมจัดฟัน
โดย วัลลภ จันทร์สว่าง
        สุปราณี ดีเสมอ
        มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
Biofilms: An Interesting Area in Orthodontics
        Wallop Jansawang
        Supranee Deesamor
        Montien Manosudprasit
Keywords: แผ่นชีวภาพ, ทันตกรรมจัดฟัน, biofilms, orthodontics
อินเตอร์ลิวคินวันเบต้าในน้ำเหลืองเหงือกเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพในระหว่างการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน : ทบทวนวรรณกรรม
โดย อรุณี แก้วคำปา
        ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
Interleukin-1beta (IL-1ß) in Gingival Crevicular Fluid as a Biomarker during Orthodontic Tooth Movement: A Review of the Literature
        Arunee Kaewkhampa
        Dhirawat Jotikasthira
Keywords: ตัวชี้วัดทางชีวภาพ, น้ำเหลืองเหงือก, อินเตอร์ลิวคินวันเบต้า, การเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน, biomarker, gingival crevicular fluid, Interleukin-1, orthodontic tooth movement


คลินิกพิจารณ์ / Clinical Forum
รอยโรคทึบรังสีในขากรรไกร
โดย ปิยะนุช ปรีชาพรกุล
Radiopacity in Jaw
       Piyanuch Preechapornkul


คำอาลัย / In Memorlum
In Memoriam Birdsall Holly Broadbent Jr., 1927 - 2009


คำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors
วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontists

บทวิทยาการ / Original Articles
ค่ามาตรฐานกะโหลกศีรษะข้างของคนไทยภาคเหนือกลุ่มหนึ่ง
โดย มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
Cephalometric Norms of Northern Thais
Marasri Chaiworawitkul
Keywords: ค่ามาตรฐานกระโหลกศรีษะด้านข้าง, คนไทยภาคเหนือ, การสบฟันปกติ, cephalometric norms , northern Thais, natural optimal occlusion
Labiopalatal Crown Thickncss of Norhem Thais with Good Occlusion
โดย Dhirawat Jotikasthira
        Peter Sheffield
Keywords: bracket positioning device, good occlusion, labiopalatal crown thickness, northern Thais
การเปรียบเทียบค่ากำลังยึดติดแบบเฉือนระหว่างแบร็กเกตจัดฟันกับผิวฟันและแบร็คเกตจัดฟันกับผิวฟันที่มีวัสดุอุดอมัลกัม
โดย พีรญา คุณธาราภรณ์
        ลัดดา วินารักษ์วงศ์
        หทัยชนก เจริญยิ่ง
A Comparison of Shear Bond Strength between Orthodontic Brackets Bonded to
Tooth Surfaces and Orthodontic Brackets Bonded to Enamel Surfaces with Amalgam

        Pearaya Kuntharaporn
        Ladda Winarakwong
        Hataichanok Charoenying
Keywords: แบร็กเกตจัดฟัน, ค่ากำลังยึดติดแบบเฉือน, สารเรซินยึดติด, วัสดุอมัลกัม, ค่าดัชนีเออาร์ไอ, orthodontic bracket, shear bond strength, adhesive, amalgam restoration, ARI score


รายงานผู้ป่วย / Case Report
การดัดแปลงการเจริญเติบโตเพื่อแก้ไขความผิดปกติในแนวขวางของขากรรไกรบน:รายงานผู้ป่วย 1 ราย
โดย พรทิพย์ ชิวชรัตน์
Growth Modification to Correct the Transverse Discrepancy of Maxilla : A Case Report
        Porntip Chieweharat
Keywords: การดัดแปลงการเจริญเติบโต, ความผิดปกติในแนวขวาง, การขยายเพดานปากแบบเร็ว, growth modification, transverse discrepancy, rapid palatal expansion


บทความปริทัศน์ / Review Aritcles
แนวโน้มในการออกแบบและการใช้งานของหลักยึดหมุดเกลียวขนาดเล็กสำหรับงานทันตกรรมจัดฟัน : ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
โดย   สรินภรณ์ โตรัตน์
          ศิรินันท์ อรัณยวงศกร
          เอดวาร์ดโด้ ยูโก้ ซูซูกิ
          บุญศิวา ซูซูกิ
Trends in Miniscrew Implant Design and Use for Orthodontic Anchorage : A Systematic Literature Review
        Sarinporn Torut
        Sirinan Aranyawongsakorn
        Eduardo Yugo Suzuki
        Boonsiva Suzuki
Keywords: หลักยึด, หลักยึดหมุดเกลียวขนาดเล็ก, ทันตกรรมจัดฟัน, anchorage, miniscrew implant, orthodontics
เทคนิคนาโซแอลวีโอลาร์โมลดิ้งก่อนการผ่าตัดเย็บริมฝีปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
โดย ผุสดี สกุลเดียว
       นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
       อมรพงษ์ วชิรมน
Presurgical Nasoalveolar Molding in Patients with Clefts of the Lip,Alveolus and Palate
       Pusadee Sagunteo
       Niwat Anuwongnukroh
       Amornpong Vachiramon
Keywords: การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันก่อนการผ่าตัด, เทคนิคนาโซแอลวีโอลาร์โมลดิ้งก่อนการผ่าตัด, ปากแหว่งเพดานโหว่, presurgical orthopedic treatment, presurgical nasoalveolar molding, cleft lip and palate


บทสัมภาษณ์พิเศษ / Special Interview
Interview with Professor Charles J. Burstone
by  Dr. Hataichanok Charoenying


บทคัดย่อที่น่าสนใจ / Reviews and Abstracts


คำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors
วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontists

บทวิทยาการ / Original Articles
การรับรู้ต่อความสวยงามของความสมมาตรใบหน้าด้านตรงและการตัดสินใจในการรักษา : ความแตกต่างในกลุ่มวิชาชีพทันตแพทย์, คนไข้จัดฟัน และคนทั่วไป
โดย ผุสดี สกุลเดียว
        พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
        พรทิพย์ วีรยางกูร
        หทัยชนก เจริญยิ่ง
        กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
Frontal Symmetrical Facial Esthetic Perception and Treatment Judgements : The Differences among Dental Professionals, Orthodontic Patients and Laypeople

        Pusadee Sagunteo
        Passiri Nisalak
        Porntip Verayangkura
        Hataichanok Charoenying
        Krit Pongpirul

Keywords: ความเบี้ยวของใบหน้า, การรับรู้, ทันตกรรมจัดฟัน, ความสวยงาม, การตัดสินใจในการรักษา, facial asymmetry, visual perception, orthodontic treatment, esthetics, treatment judgemet
วิธีการถ่ายทอดภาพหัวคอนดายล์จากภาพรังสีพานอรามิกมาสู่ภาพรังสีเซฟาโลเมตริกด้านข้าง
โดย ดวงกมล อัชทวีวรรณ
        พรทิพย์ ชิวชรัตน์
        สุนทรา พันธ์มีเกียรติ
A Method to Transfer Condylar Head Image from Panoramic to Lateral Cephalometric Radiograph
        Duangkamon Attavivan
        Porntip Chiewcharat
        Soontra Panmekiate
Keywords: เซฟาโลเมตรก, คอนดายล์, วิธีการถ่ายทอดภาพ พานอรามิก, การวิเคราะห์ความถดถอย, cephalometric, condylar, image, transfer, panoramic, regression
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความจำเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยประเมินจากดัชนี IOTN : ศึกษาในเด็กนักเรียนอายุ 12 - 14 ปี กลุ่มหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย เยาวลักษณ์ สุขทวี
        สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
        อังคณา เธียรมนตรี
A Relationship between Self-perceived and Normative Orthodontic Treatment Need Using IOTN : A Study in a Group of 12 to 14 Year-old Students in Hat Yai, Songkhla
        Yaowalak sukthawee
        Supanee Suntornlohanakul
        Angkana Thearmontree
Keywords: ดัชนีไอโอทีเอ็น, ความจำเป็นในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน, index of orthodontic treament need (IOTN), orthodontic treatment need


รายงานผู้ป่วย / Case Report
การใช้หมุดไทเทเนียมเป็นหลักยึดในการแก้ไขการสบฟันแบบบัคคอลนอนออคคลูชั่น
โดย สมใจ สาตราวาหะ
Correction of Buccal Non-occlusion with Patatal Miniscrew : A Case Report
Somchai Satravaha
Keywords: หมุดไทเทเนียม, บัคคอลนอนออคคลูชั่น, miniscrew, buccal non-occlustion


บทความปริทัศน์ / Review Aritcles
ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับกับงานทันตกรรมจัดฟัน
โดย พัลลภ ตรีบุพชาติสกุล
        พรรัชนี แสวงกิจ
        จิราภรณ์ ชัยวัฒน์
Obstructive Sleep Apnea and Orthodontics
        Phanlop Tribuppachatsakul
        Pornrachanee Sawaengkit
        Jiraporn Chaiwat
Keywords: เกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ, นอนกรน, sleep apnea, snoring


บทสัมภาษณ์พิเศษ / Special Interview
Interview with Professor Samir E. Bishara


คำอาลัย / In Memorlum
อาลัยรัก Professor Thomas M. Graber


บทคัดย่อที่น่าสนใจ / Reviews and Abstracts


คำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors
วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontists

บทวิทยาการ / Original Articles
ผลทางชีววิทยาของแม่เหล็กต่อความมีชีวิตและการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุผิวช่องปากคน
โดย ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
        สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ
        สำเริง รางแดง
        ศิริพร ลือวิฑูรเวชกิจ
        วีณา พานิชกุล
The Biological Effect of Magnet on the Viability and Growth of Cultured Human Oral Epithelial Cells
        Dhirawat Jotikasthira
        Suttichai Krisanaprakornkit
        Samreung Rangdaeng
        Siriporn Luewitoonwechkit
        Weena Panichkul
Keywords: แม่เหล็ก, เซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก, เซลล์เพาะเลี้ยง, magnet, oral epithelial cells, cell culture
ผลของการทำความสะอาดด้วยวิธีต่างๆ ต่อแรงยึดเฉือนในแบร็กเก็ตจัดฟันโลหะที่นำกลับมาใช้ใหม่
โดย สมพร เรืองผกา
        พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
        ภูมิภดา จาวจักรศิริ
        ปรมาภรณ์ จิตประไพกุลศาล
The Effect of Reconditioning Methods on Shear Bond Strength of Reused Orthodontic Metal Brackets
        Somporn Raungpaka
        Passiri Nisalak
        Poompada Jaochakarasiri
        Paramaporn Jitprapaikulsal
Keywords: แรงยึดเฉือน, วิธีการทำความสะอาด, แบร็กเก็ตจัดฟันโลหะที่ใช้แล้ว, shear bond strength, reconditioning methods, reused orthodontic metal brackets
การอภิวิเคราะห์เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันฟังชั่นนอล
โดย ธนสิทธิ์ งามดี
        ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
        อังคณา เธียรมนตรี
Functional Appliances: Meta-analysis
        Tanasit Ngamdee
        Chairat Charoemratrote
        Angkana Theanmontree
Keywords: การอภิวิเคราะห์, การสบฟันผิดปกติประเภทที่ 2, เครื่องมือฟังชั่นนอล, meta-analysis, Class II malocclusion, functional appliances
การศึกษาความเจ็บปวดเกี่ยวเนื่องกับศัลยกรรมติดหมุดไทเทเนียม
โดย สมชัย มโนพัฒนากุล
        สกิจ ศุภวรางกูล
        สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
        พีรพงศ์ สันติวงศ์
        ไพศาล ชัยวัฒน์
A Study of Pain Relate to Mini-implant Placement Surgery
        Somchai Manopatanakul
        Sukit Supawarangkul
        Somsak mitrirattanakul
        Peerapong Santiwong
        Paisal Chaiwat
Keywords: หมุดไทเทเนียม, ความเจ็บปวด, การให้คะแนนตามมาตรอุปมาจากการมองเห็น, mini-implant, pain, visual analogue scale (VAS)


รายงานผู้ป่วย / Case Report
En-masse Distalization of Upper Dentition for the Correction of Class II Using Dual Orthodontic Miniscrews
by Kee-Joon Lee
        Joo-Young park
        Young-Chel Park
Keywords: Class II, en-masse movement, titanium miniscrew


บทความปริทัศน์ / Review Aritcles
สารชีวเคมีที่มีผลกระตุ้นการเคลื่อนฟัน
โดย ชุลีพร กิตติชัยการ
        ชิดชนก ลีธนะกุล
Biochemical Mediators to Enhance Tooth Movement
        Chuleeporn Kittichaikarn
        Chidchanok Leethanakul
Keywords: ขบวนการปรับเปลี่ยนรูปร่างของกระดูก, การละลายของกระดูกเบ้าฟัน, สารชีวเคมี, การเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน, bone remodeling, osteoclastic bone resprption, biochemical mediator, orthodontic tooth movement
ข้อขัดแย้งของการถอนฟันกรามแท้ซี่ที่สองในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
โดย จำนงค์ ประเสริฐสังวาลย์
        จารุณี รัตนยาติกุล    
          Keith Godfrey    
Controversies of Second Molar Extraction in Orthodontics
        Jamnong Prasertsangwal
        Charunee Rattanayatikul
        Keith Godfrey
Keywords: การถอนฟันกรามแท้ซี่ที่สอง, ทันตกรรมจัดฟัน, ข้อขัดแย้ง, controversies, second molar extraction, orthodontics


บทคัดย่อที่น่าสนใจ / Reviews and Abstracts


คำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors
วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontists

บทวิทยาการ / Original Articles
ทวินแทร็ก ดิสแทรกชั่น : การรักษาผู้ป่วยเพดานโหว่ด้วยวิธีการดิสแทรกชั่น โดยการเคลื่อนขากรรไกรบนไปพร้อมกับการลดความกว้างช่องเพดานโหว่
โดย เอดวาร์โด ยูโก ซูซูกิ
        บุญศิวา บูรณสถิตย์พร
The Twin-Track Distraction : A Simultaneous Maxillary Distraction Approach for Management of Cleft Patients : Report of a Technique and Preliminary Results
        Eduardo Yugo Suzuki
        Boonsiva Buranastidporn
Keywords: ดิสแทรกชั่น, ออสติโอเจเนซิส, ทันตกรรมจัดฟัน, ริจิด เอ็กซ์เทอร์นอล ดิสแทรกชั่น, แทรก-ไกด์, distraction osteogenesis, orthodontics, RED system, track-guided
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ขนาดฟันโดยวิธีของบอลตันและ โนโมกราฟ
โดย ฐิฎิมา ศุขเขษม
        อุดม ทองอุดมพร
        อังคณา เธียรมนตรี
A Comparative Study of Tooth Size Discrepancy Analysis Between Bolton and Nomograph Methods
        Thitima Sukkasem
        Udom Thongudomporn
        Angkana Theanmontree
Keywords: การวิเคราะห์ขนาดฟัน, วิธีวิเคราะห์ขนาดฟันของบอลตัน, โนโมกราฟ, tooth size analysis, Bolton, nomograph
การเปรียบเทียบกำลังยึดติดแบบเฉือนของการยึดบัคคัลทิวป์ทางทันตกรรมจัดฟันบนพื้นผิวเรซินคอมโพสิตจากการใช้สารยึด 3 ชนิด
โดย นิตา วิวัฒนทีปะ
        นิวัตร จันทร์เทวี
A Comparison of Shear Bond Strength of Orthodontic Buccal Tubes on Resin Composite Surfaces Using Three Bonding Materials
        Nita Viwattanatipa
        Niwut Juntavee
Keywords: กำลังยึดติดแบบเฉือน, เรซินคอมโพสิต, บัคคัลทิวป์ทางทันตกรรมจัดฟัน, shear bond strength, resin composite, orthodontic buccal tube
การเปรียบเทียบค่าจากการวัดภาพรังสีของกะโหลกศีรษะด้านข้างวัดด้วยโปรแรมคอมพิวเตอร์กับการวัดด้วยมือ
โดย ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
        สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต
A Comparison of Cephalometric Measurements between Computerized Cephalometric Analysis and Manual Method
        Paiboon Techalertpaisarn
        Sanchai Nilsuwankosit
Keywords: การวิเคราะห์ค่าจากการวัดภาพรังสีกะโหลกศรีษะด้านข้าง, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, สแกนเนอร์แผ่นทึบ, cephalometric analysis , computer program, flatbed scanner
การฟื้นฟูภาวะอ้าปากได้น้อยอันเนื่องจากแผสไฟไหม้บริเวณใบหน้าโดยใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้
โดย สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร
        ดวงกมล เจียมจริยาภรณ์
Reconstruction of Microstomia : Secondary Burn Defects of Head and Neck with Orthodontic Removable Appliance
        Sineepan Kiatpongsan
        Duangkamol Jiamjariyaporn
Keywords: แผลไฟไหม้ลึกระดับ 3, เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้, สกรูขยายในแนวตั้ง, third degree burn, orthodontic removable appliance, vertical screw expansion
การยอมรับการใช้หมุดไทเทเนียมเพื่อเป็นหลักยึดสำหรับการจัดฟันของทันตแพทย์
โดย สมชัย มโนพัฒนกุล
        สมพร เรืองผกา
Dentists' Acceptance towards the Use of Mini-implant as Temporary Implant Anchorage
        Somchai Manopatanakul
        Somporn Ruangpaka
Keywords: การยอมรับ, หมุดไทเทเนียม, หลักยึด, acceptance, mini-implant, anchorage


คลินิกพิจารณ์ / Clinical Forum
Can We Rely on the Results of the Randomized Clinical Trials on Class II Malocclusions?
M Ali Darendeliler


บทความปริทัศน์ / Review Aritcles
การแก้ไขความผิดปกติในแนวดิ่งที่มากของฟันและกระดูกเบ้าฟันส่วนหลัง
โดย กมลศักดิ์ จริรัตน์โชติกุล
Correction of Posterior Vertical Excess of Teeth and Alveolar Process
Kamolsak Jiraratanachotikul
Keywords: ความผิดปกติในแนวดิ่งที่มากของฟันและกระดูกเบ้าฟันส่วนหลัง, posterior vertical excess


บทคัดย่อที่น่าสนใจ / Reviews and Abstracts


คำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors
วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontists

บทวิทยาการ / Original Articles
แวนเดอร์วาวด์ซินโดรม : ลักษณะทางคลินิกและพันธุกรรม : รายงานผู้ป่วย
โดย   ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
         กิตติ สุพันธุ์วฌิช
         สุพิชชา สวัสดีมงคล
         จินตนา โตเจริญธนาผล
Van der Woude Syndrome: Orthodontic and Genetic Characterization : A Case Report
         Duangrurdee Wattanasirichaigoon
         Kitti Supanwanid
         Supija Sawasdimongkol
         Chintana Tocharoenthanaphol
Keywords: โรคแวนเดอร์วาวด์ซินโดรม, ปากแหว่งเพดานโหว่, รูเปิดต่อมน้ำลายที่ริมฝีปากล่าง, การขาดหายไปขนาดเล็กของโครโมโซมในตำแหน่ง 1q32-q41 โพรงอากาศกะโหลกศรีษะและใบหน้าขนาดใหญ่กว่าปกติ, Van der Woude syndrome, cleft lip/palate, mandibular pit, 1q32 - q41 microdeletion, large craniofacial air sinuses
การผ่าตัดเพื่อตั้งฟันกรามล่างซี่ที่สองคุด : รายงานผู้ป่วย
โดย   ปรีชา เจษฎาชัย
The Surgical Uprighting of Impacted Mandibular Second Molar : Case Reports
           Preecha Chesdachai
Keywords: ฟันกรามล่างซี่ที่สองคุด, การฝ่าตัดตั้งฟัน, impacted mandibular second molar, surgical uprighting
แรงยึดเชิงกลของแบรกเกตเซรามิก 3 ชนิดที่มีลักษณะของฐานแตกต่างกัน
โดย อรนุช พัฒนอริยางกูล
        วัชระ เพชรคุปต์
        ชลธชา ห้านิรัตศัย
Mechanical Retention of 3 Ceramic Bracket Base Designs
        Oranuch Patanaariyangkul
        Vachara Phetcharakupt
        Choltacha Hanirattisai
Keywords: ค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือน/ปอก, แบรกเกตเซรามิก, พันธะเชิงกล, shear/peel bond strength, ceramic bracket, mechanical retention


คลินิกพิจารณ์ / Clinical Forum
Occlusal Planes
by Thomas F. Mulligan
เส้นเอสพี: ตำแหน่งปกติที่แท้จริงของฟันเขี้ยวบน
โดย เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ
S.P. Line: The True Normal Position of the Upper Canines
       Sangiam Pusaksrikit
Keywords: เส้นเอสพี, S.P. line


บทความปริทัศน์ / Review Aritcles
หมุดไทเทเนียมสำหรับเป็นหลักยึดในทางทันตกรรมจัดฟัน
โดย สมชัย มโนพัฒนกุล
Titanium Mini-Implant for Orthodontic Anchorage
       Somchai Manopatanakul
Keywords: หมุดไทเทเนียม, ทันตกรรมจัดฟัน, หลักยึด, ไทเทเนียม, titatium mini-implant, orthodontics, anchorage, titanium
การวิจัยในสัตว์ทดลองและในทางคลินิกถึงผลการรักษาด้วยเครื่องมือฟังชั่นนอล
โดย อตินุช ชยานุภัทร์กุล
Functional Appliance Therapy: Animal and Clinical Researches
       Atinooch Chayanupatkul
Keywords: เครื่องมือฟังชั่นนอล, functional appliance


บทคัดย่อที่น่าสนใจ / Reviews and Abstracts


ปกิณกะ / Miscellany
การใส่ยางแยกฟันเพื่อช่วยเลื่อนฟัน
ประโชน์ของเศษลวดโลหะผสมนิกเกิล-ไททาเนียม
โดย อุไรวรรณ วิเศษศักดิ์สันติ
        ศุภชัย เลิศนิมูลชัย


คำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors
วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontists

บทวิทยาการ / Original Articles
การออกเสียงพยัญชนะไทยในผู้ที่มีขากรรไกรล่างยื่น
โดย พนมพร วานิชชานนท์
        จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
        กนก สรเทศน์
Thai Consonant Articulation in Subjects with Mandibular Prognathism
        Phanomporn Vanichanon
        Chanchai Jariengprasert
        Kanok Soratesn
Keywords: ขากรรไกรล่างยื่น, การออกเสียงพยัญชนะไทย, mandibular prognathism, Thai consonant articulation
การเกาะติดของสเตร็พโตค็อกคัส มิวแทนส์บนลวดจัดฟันต่างชนิด
โดย สุวรรณี ลัภนะพรลาภ
        บุญนิตย์ ทวีบรูณ์
        พินันทา ผลาเกษ
Adherence of Streptococcus mutans to Different Orthodontic Wires
Suwannee Luppanapornlarp
Boonyanit Thaweboon
Pinanta Plagait
Keywords: เสตร็พโตค็อกคัส, มิวแทนส์, การเกาะติด, ลวดจัดฟัน, Streptococcus mutans, adherence, orthodontic wires
แรงกัดสูงสุดในโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าแบบต่างๆ
โดย อิศราวดี วิเศษศิริ
        เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ
        ณวรรณวดี แก้วผลึก
        สมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร
Maximum Bite Force in Different Craniofacial Skeletal Types
        Isaravadee Visetsiri
        Sangiam Pusaksrikit
        Navanvadee Kaewpaluk
        Somkiat Dujnungkunakorn
Keywords: แรงกัด, bite force
The Effect of Differential Torque Control on Gingival Margins : A Case Report
by A. Bakr M. Rabie
        Ricky W.K. Wong
        Nigel M. King
การรักษาโดยการพรางโครงสร้างขากรรไกร ประเภทที่ 3 : รายงานผู้ป่วย
โดย     จินตนา ศิริชุมพันธ์
Camouflage Treatment of Skeletal Class III: A Case Report
               Chintana Sirichompun
Keywords: การรักษาโดยการพราง, แนวกลางระหว่างฟันตัดซี่กลางเบี่ยงเบน, โครงสร้างขากรรไกรประเภทที่ 3, camouflage treatment, shifted midline , skeletal Class III


คลินิคพิจารณ์ / Clinical Forum
Understanding Wire/Bracket Relationships
by Thomas F. Mulligan
Keywords: center bend, off-center bend, step bend, cantilever, equilibrium


บทความปริทัศน์ / Review Aritcles
การซ้อนเกของฟันหน้าล่างภายหลังการรักษาทันตกรรมจัดฟัน : ทันตแพทย์จัดฟันสามารถป้องกันได้จริงหรือ และมีวิธีแก้ไขอย่างไร
โดย ศุภชัย เลิศนิมูลชัย
Mandibular Incisor Crowding after orthodontic Treatment : Can Orthodontists Prevent? and How to Solve?
        Supachai Lertnimulchai
Keywords: การเกิดฟันหน้าล่างซ้อนเก, การรักษาทันตกรรมจัดฟัน, ภาวะกลับคืน, การป้องกันการเกิดการซ้อนเก, เครื่องมือทันตกรรมจัดฟัน, mandibular incisor crowding, orthodontic treatment, relapse , prevention of crowding, orthodontic appliances


บทคัดย่อที่น่าสนใจ / Reviews and Abstracts
โดย นฤมล ทวีเศรษฐ์


คำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors
วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontists

บทวิทยาการ / Original Articles
การเปลี่ยนแปลงมุมระนาบสบฟัน ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของรูปใบหน้าและฟันในโครงสร้างแบบที่ 3
โดย จิราภรณ์ ชัยวัฒน์
        พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
        สุรชัย ชัยวัฒน์
        ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
Alteration of the Occlusal Plane Angulation in the Treatment of Skeletal Type III Dentofacial Deformity Patients
        Jiraporn Chaiwat
        Passiri Nisalak
        Surchai Chaiwat
        Theeralaksna Suddhasthira
Keywords: การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรในโครสร้างแบบที่ 3, มุมระนาบสบฟัน, การคงที่ภายหลังการฝ่าตัด, skeletal type III orthognathic surgery, occlusal plane angulation, postoperative stability.
อาการและอาการแสดงของเท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ดิสออเดอร์ในกลุ่มตัวอย่างคนไทยที่มีขากรรไกรล่างยื่น
โดย พนมพร วานิชชานนท์
        กนก สรเทศน์
Symptoms and Signs of Temporomandibular Disorders in a Group Of Thai Subjects with Mandibular Prognathism
        Phanomporn Vanichanon
        Kanok Sorathesn
Keywords: ขากรรไกรล่างยื่น, เท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ดิสออเดอร์, อาการและการแสดง, Mandibular prognathism, temporomandibular disorders, signs and symptoms
การประเมินผลเปรียบเทียบความเสียดทานในอุปกรณ์จัดฟันกลุ่มที่มีโลหะนิกเกิลต่ำ
โดย ธิติ ศิริไกร
Comparative Evaluations of Frictional Resistance with Focus on a Low-Nickel Orthodontic Appliance
       Thiti Sirikrai
Keywords: ความเสียดทาน, โลหะนิกเกิลต่ำ , โคบอลต์ - โครเมียม, แบร็กเก็ต, Frictional resistance, low-nickel, cobalt-chromium, orthodontic bracket


รายงานผู้ป่วย / Case Report
การแก้ไขการสบเปิดของฟันหน้าในผู้ใหญ่ด้วยการจัดฟันโดยไม่ต้องผ่าตัด:รายงานผู้ป่วยหนึ่งราย
โดย สมใจ สาตราวาหะ
        นฤมล ทวีเศรษฐ์
Nonsurgical Orthodontic Treatment of Anterior Open-Bite in Adult : A Case Report
        Somchai Satravaha
        Narumol Taweesedt
Keywords: การสบเปิด, Open-bite


บทความปริทัศน์ / Review Aritcles
ผลของเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันฟังชั่นนอลในการรักษาความผิดปกติการสบฟันชนิดที่2
โดย ศุภชัย  เลิศนิมูลชัย
The Effects of Functional Appliances on Class II Malocclusion Treatment
        Supachai Lertnimulchai
ความมีเสถียรภาพของการแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันในแนวดิ่ง
โดย ณวรรณวดี แก้วผลึก
Stability of Vertical Correction
       Navanvadee Kaewpaluk


บทคัดย่อที่น่าสนใจ / Reviews and Abstracts
โดย นฤมล ทวีเศรษฐ์


ปกิณกะ / Miscellany
ภาพสะท้อนของการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับทันตกรรมจัดในประเทศไทย
โดย ธันวดี สุเนตนันท์
        ปรันตป์ สุเนตนันท์
Reflections of Computer Uses in Orthodontics in Thailand
        Thanwadee Sunetnanta
        Parun Sunetnanta
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของความผิดพลาดในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
โดย ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
Errors Found in Orthodontic Treatment
โรเตชันเวดจ์ทำเองได้ง่ายจัง
โดย กนก สรเทศน์
DIY : Rotation Wedge


คำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors
วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontists

Department of Orthodontics
Faculty of Dentistry
Mahidol University

6 Yothi Road, Rajthawee District, Bangkok 10400 THAILAND