JOURNAL INFORMATION
ISSN : 2228-8554
Free Access

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
WWW.THAIORTHO.ORG

VOLUME 4 (2005)

บทวิทยาการ / Original Articles

ทวินแทร็ก ดิสแทรกชั่น : การรักษาผู้ป่วยเพดานโหว่ด้วยวิธีการดิสแทรกชั่น โดยการเคลื่อนขากรรไกรบนไปพร้อมกับการลดความกว้างช่องเพดานโหว่
โดย เอดวาร์โด ยูโก ซูซูกิ
        บุญศิวา บูรณสถิตย์พร
The Twin-Track Distraction : A Simultaneous Maxillary Distraction Approach for Management of Cleft Patients : Report of a Technique and Preliminary Results
        Eduardo Yugo Suzuki
        Boonsiva Buranastidporn
Keywords: ดิสแทรกชั่น, ออสติโอเจเนซิส, ทันตกรรมจัดฟัน, ริจิด เอ็กซ์เทอร์นอล ดิสแทรกชั่น, แทรก-ไกด์, distraction osteogenesis, orthodontics, RED system, track-guided
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ขนาดฟันโดยวิธีของบอลตันและ โนโมกราฟ
โดย ฐิฎิมา ศุขเขษม
        อุดม ทองอุดมพร
        อังคณา เธียรมนตรี
A Comparative Study of Tooth Size Discrepancy Analysis Between Bolton and Nomograph Methods
        Thitima Sukkasem
        Udom Thongudomporn
        Angkana Theanmontree
Keywords: การวิเคราะห์ขนาดฟัน, วิธีวิเคราะห์ขนาดฟันของบอลตัน, โนโมกราฟ, tooth size analysis, Bolton, nomograph
การเปรียบเทียบกำลังยึดติดแบบเฉือนของการยึดบัคคัลทิวป์ทางทันตกรรมจัดฟันบนพื้นผิวเรซินคอมโพสิตจากการใช้สารยึด 3 ชนิด
โดย นิตา วิวัฒนทีปะ
        นิวัตร จันทร์เทวี
A Comparison of Shear Bond Strength of Orthodontic Buccal Tubes on Resin Composite Surfaces Using Three Bonding Materials
        Nita Viwattanatipa
        Niwut Juntavee
Keywords: กำลังยึดติดแบบเฉือน, เรซินคอมโพสิต, บัคคัลทิวป์ทางทันตกรรมจัดฟัน, shear bond strength, resin composite, orthodontic buccal tube
การเปรียบเทียบค่าจากการวัดภาพรังสีของกะโหลกศีรษะด้านข้างวัดด้วยโปรแรมคอมพิวเตอร์กับการวัดด้วยมือ
โดย ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
        สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต
A Comparison of Cephalometric Measurements between Computerized Cephalometric Analysis and Manual Method
        Paiboon Techalertpaisarn
        Sanchai Nilsuwankosit
Keywords: การวิเคราะห์ค่าจากการวัดภาพรังสีกะโหลกศรีษะด้านข้าง, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, สแกนเนอร์แผ่นทึบ, cephalometric analysis , computer program, flatbed scanner
การฟื้นฟูภาวะอ้าปากได้น้อยอันเนื่องจากแผสไฟไหม้บริเวณใบหน้าโดยใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้
โดย สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร
        ดวงกมล เจียมจริยาภรณ์
Reconstruction of Microstomia : Secondary Burn Defects of Head and Neck with Orthodontic Removable Appliance
        Sineepan Kiatpongsan
        Duangkamol Jiamjariyaporn
Keywords: แผลไฟไหม้ลึกระดับ 3, เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้, สกรูขยายในแนวตั้ง, third degree burn, orthodontic removable appliance, vertical screw expansion
การยอมรับการใช้หมุดไทเทเนียมเพื่อเป็นหลักยึดสำหรับการจัดฟันของทันตแพทย์
โดย สมชัย มโนพัฒนกุล
        สมพร เรืองผกา
Dentists' Acceptance towards the Use of Mini-implant as Temporary Implant Anchorage
        Somchai Manopatanakul
        Somporn Ruangpaka
Keywords: การยอมรับ, หมุดไทเทเนียม, หลักยึด, acceptance, mini-implant, anchorage


คลินิกพิจารณ์ / Clinical Forum

Can We Rely on the Results of the Randomized Clinical Trials on Class II Malocclusions?
M Ali Darendeliler


บทความปริทัศน์ / Review Aritcles

การแก้ไขความผิดปกติในแนวดิ่งที่มากของฟันและกระดูกเบ้าฟันส่วนหลัง
โดย กมลศักดิ์ จริรัตน์โชติกุล
Correction of Posterior Vertical Excess of Teeth and Alveolar Process
Kamolsak Jiraratanachotikul
Keywords: ความผิดปกติในแนวดิ่งที่มากของฟันและกระดูกเบ้าฟันส่วนหลัง, posterior vertical excess


บทคัดย่อที่น่าสนใจ / Reviews and Abstractsคำแนะนำในการเขียนบทความ / Guidelines to Authors

วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
Journal of the Thai Association of Orthodontists
Department of Orthodontics
Faculty of Dentistry
Mahidol University

6 Yothi Road, Rajthawee District, Bangkok 10400 THAILAND