• Home /
 • ข้อบังคับสมาคมฯ

ข้อบังคับสมาคมฯ

ข้อบังคับ ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2559)

หมวดที่ 1 ความทั่วไป

ข้อ 1. สมาคมนื้มีชื่อว่า สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ย่อว่า ส.ท.จ. เรียกเป็นภาษาอังกฤษ Thai Association of Orthodontists ย่อว่า Tha.A.O.

ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคมฯมีลักษณะเป็นรูป หัวใจที่มีเครื่องหมายลูกศรอยู่ตรงกลางภายในกรอบวงกลมที่มีชื่อสมาคมทั้งไทย และอังกฤษอยู่ล้อมรอบ

logoorthobig21

ข้อ 3. สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ

4.1 เผยแพร่วิชาการ การศึกษา การสอนและการวิจัยในสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

4.2 ส่งเสริมความสามัคคี และวิทยฐานะของสมาชิก

4.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน ให้ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกสมาคม หรือสมาคมอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ

4.4 กิจกรรมของสมาคม ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่ 2 สมาชิก

ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ

5.1 สมาชิกสามัญ

5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์

5.3 สมาชิกสมทบ

5.4 สมาชิกนักศึกษา

5.5 สมาชิกนานาชาติ

ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

6.1 สมาชิกสามัญ
สมาชิกสามัญจะต้องเป็นทันตแพทย์ที่ถือสัญชาติไทยและได้ขึ้นทะเบียนรับใบ อนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์จากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย ไม่อยู่ในระหว่าง ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

6.1.1 ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรม จัดฟันจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยรับรอง โดยมีหลักสูตรเป็นที่รับรองโดย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันของประเทศที่ สถานศึกษานั้นๆตั้งอยู่และเป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า  2  ปี และ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เห็นชอบ หรือ”

6.1.2 ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันจาก ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย

6.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการคุณต่อวงการทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมฯ ลงมติเชิญให้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

6.3 สมาชิกสมทบ คือ ทันตแพทย์ที่มีความสนใจในวิชาทันตกรรมจัดฟัน และมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร รับเข้าเป็นสมาชิกได้

6.4 สมาชิกนักศึกษา จะต้องเป็นนักศึกษาหลังปริญญาในหลักสูตรทันตกรรมจัดฟันในมหาวิทยาลัยที่ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยรับรองโดยมีหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นๆลงนามรับรองและคณะกรรมการของสมาคมฯมีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้  ในกรณีเมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทันตกรรมจัดฟันแล้วในปีการศึกษานั้นจะพ้นสถานะการเป็นนักศึกษาและ มีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกสามัญได้ทันที

6.5 สมาชิกนานาชาติ คือ ทันตแพทย์จัดฟันต่างชาติที่เป็นสมาชิกของสมาคมหรือชมรมทันตแพทย์จัดฟัน/ทันตกรรมจัดฟันของประเทศสมาชิกของ Asian Pacific Orthodontic Society (APOS), World Federation of Orthodontics (WFO)

ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

7.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 6

7.2 ให้ยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกสามัญรับรอง 2 คน

7.3 สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการดำเนินงานอนุมัติรับและได้ชำระค่าบำรุงแล้ว

ข้อ 8. ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก และค่าบำรุง

8.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงประจำปี

8.2 สมาชิกสามัญ ผู้สมัครจะต้องชำระ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า         500 บาท
ค่าบำรุงประจำปี ปีละ         400 บาท
และถ้าสมาชิกค้างชำระค่าบำรุงประจำปีไม่เกิน 2 ปีการต่ออายุจะต้องเสียค่าบำรุงย้อนหลัง โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่
8.3 สมาชิกสมทบ ผู้สมัครจะต้องชำระ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า         500 บาท
ค่าบำรุงประจำปี ปีละ         400 บาท
สมาชิกสมทบที่ได้รับการพิจารณาเปลี่ยนสภาพเป็นสมาชิกสามัญไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าอีก และถ้าสมาชิกค้างชำระค่าบำรุงประจำปีไม่เกิน 2 ปี การต่ออายุจะต้องเสียค่าบำรุงย้อนหลัง โดยไม่เสีย ค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่

8.4 สมาชิกนักศึกษา ผู้สมัครจะต้องชำระ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ค่าบำรุงประจำปี ปีละ 400 บาท
สมาชิกนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเปลี่ยนสภาพเป็นสมาชิกสามัญภายใน 6 เดือนภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้สิทธิที่ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าอีก

8.5 สมาชิกตลอดชีพ สมาชิกสามัญสามารถเปลี่ยนเป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพได้ โดยชำระค่าบำรุงสมาชิกเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท หรือสมาชิกสามัญ ที่เป็นสมาชิกประจำปีติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 1,000 บาท

8.6  สมาชิกนานาชาติ คือ ต้องสมัครเป็นสมาชิกคราวละ 2 ปี  โดยจะต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 15 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าบำรุงประจำปี 2 ปี 50 ดอลลาร์สหรัฐ และถ้าสมาชิกค้างชำระค่าบำรุงประจำปีไม่เกิน 2 ปี การต่ออายุจะต้องเสียค่าบำรุงย้อนหลังโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่

ข้อ 9. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้

9.1 สมาชิกมีสิทธิและได้รับประโยชน์ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

9.2 สมาชิกมีสิทธิเข้าประชุมใหญ่ประจำปี สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คนละ 1 คะแนน

9.3 สมาชิกมีสิทธิรับทราบข่าวสารหรือเอกสารทางวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการสมาคมฯ ตราบที่ยังดำรงสมาชิกภาพของชมรมอยู่

9.4 สมาชิกมีสิทธิไต่ถามคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อตรวจเอกสารบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมฯได้

9.5 สมาชิกผู้ใดย้ายที่อยู่ ที่ทำงาน เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ยศ อภิไธย ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

9.6 สมาชิกมีหน้าที่ร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ

ข้อ 10. การขาดสมาชิกภาพ

10.1 ตาย

10.2 ลาออก

10.3 สมาชิกขาดส่งค่าบำรุงประจำปีติดต่อกัน 2 ปี

10.4 กระทำตนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือนำความเสียหายมาสู่สมาคมฯ และวิชาชีพและคณะกรรมการมีมติให้ออก

10.5 เมื่อนักศึกษาหลังปริญญาสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจะถือว่าเป็นการสิ้นสภาพของสมาชิกนักศึกษาโดยบริยาย

หมวดที่ 3 การดำเนินกิจกรรมสมาคม

ข้อ 11. คณะกรรมการประกอบด้วย

 1. นายก
 2. อุปนายก
 3. นายกสำรอง
 4. ประธานวิชาการ
 5. เลขาธิการ
 6. เหรัญญิก
 7. นายทะเบียน
 8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 9. สาราณียกร
 10. วิเทศสัมพันธ์
 11. บรรณาธิการ Braces News
 12. บรรณาธิการเว็ปไซต์
 13. กรรมการกลาง 3 ตำแหน่ง

ทั้งหมดรวมเป็น 15 คน

ข้อ 12. การเลือกตั้งคณะกรรมการ

12.1 การเลือกตั้งนายกสำรอง และอุปนายกให้เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในคราวที่มีการประชุมใหญ่ประจำปี

12.2 นายกสมาคมเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ

12.3 คณะกรรมการดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี แต่ให้มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่จะเสร็จสมบูรณ์

12.4 ในกรณีที่นายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระได้ ให้อุปนายกสมาคมทำหน้าที่ต่อจนหมดวาระ

ข้อ 13. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

13.1 บริหารกิจการของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

13.2 ออกระเบียบ แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกระเบียบของสมาคมฯ ได้

13.3 จัดการทรัพย์สินและดูแลผลประโยชน์ของสมาคมฯ

13.4 จัดการประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง และการประชุมวิชาการตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่

ข้อ 14. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานให้มีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

ข้อ 15. นายกสมาคมหรือกรรมการตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป จะเรียกประชุมคณะกรรมการได้เมื่อเห็นสมควร

ข้อ 16. การประชุมของคณะกรรมการแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการอยู่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (หรือไม่น้อยกว่า 7 เสียงจาก 14 เสียง) จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้นายกสมาคมออกเสียเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะจัดให้มีปีละครั้ง และจำนวนสมาชิกสามัญจะต้องไม่น้อยกว่า 1/3 จึงจะเป็นองค์ประชุมได้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้นายกสมาคมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. การประชุมวิชาการจะประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 5 การเงินและทรัพย์สิน

ข้อ 19. สมาคมฯอาจมีรายได้เพื่อดำเนินการดังนี้

19.1 เงินค่าจดทะเบียนและเงินค่าบำรุงจากสมาชิก

19.2 เงินอุดหนุนที่สมาคมฯ ได้รับ

19.3 เงินรายได้อื่นๆ

ข้อ 20. เหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลรักษาเงินของสมาคมฯให้มีสมุดบัญชีและหลักฐานแห่งการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินไว้ ให้เหรัญญิกรายงานฐานะการเงินของสมาคมฯต่อคณะกรรมการทุกครั้งที่ได้มีการประชุมของคณะ กรรมการ

ข้อ 21. การจ่ายเงินของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

ข้อ 22. เงินรายได้ของสมาคมฯ ให้นำฝากธนาคารหนึ่งธนาคารใดไว้ในนามของสมาคมฯ การถอนเงินจากธนาคารให้นายกสมาคมหรือรองนายกสมาคมและเหรัญญิกเป็นผู้ลงนามถอนร่วมกันทุกครั้ง

ข้อ 23. นายกสมาคมฯมีอำนาจสั่งจ่ายเงินครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ

ข้อ 24. เหรัญญิกมีอำนาจในการเก็บเงินไว้เพื่อการใช้สอยเบ็ดเตล็ดของสมาคมฯ ได้ไม่เกินคราวละ 10,000 บาท

ข้อ 25. ให้เหรัญญิกรายงานฐานะการเงินของสมาคมฯ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ข้อ 26. เหรัญญิก จะต้องทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการการรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือของนายกสมาคมหรือผู้ทำการแทนร่วมกับเหรัญญิก หรือผู้ทำการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง

ข้อ 27. ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

ข้อ 28. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจหน้าที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้

หมวดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกสมาคม

ข้อ 29. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมฯ อาจจะกระทำได้โดย

29.1 คณะกรรมการเป็นผู้เสนอ หรือ

29.2 สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน เข้าชื่อกันเสนอ

ข้อ 30. เมื่อมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนข้อบังคับของสมาคมฯให้คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการจัดพิมพ์ข้อความที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมฯ นั้นไว้และแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯทราบก่อนมีการประชุมใหญ่อย่างน้อย 15 วัน

ข้อ 31. เมื่อมีการประชุมใหญ่ให้คณะกรรมการนำข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมฯ นั้นเสนอต่อที่ประชุมใหญ่และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่มาประชุม

ข้อ 32. เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกล้มสมาคมฯ จะต้องมีคะแนนเสียงให้เลิก 4/5 ของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม โดยวิธีลงคะแนนลับ

ข้อ 33. ในการประชุมใหญ่ดังกล่าว ให้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ด้วยว่าจะมีการพิจารณาเรื่องการเลิกสมาคมฯ

ข้อ 34. ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี การชำระบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาเลิกสมาคมฯ และชำระบัญชี

ข้อ 35. เมื่อชำระบัญชีเสร็จหากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 7 บทเฉพาะกาล

ข้อ 36. ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป

ข้อ 37. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าสมาชิกของชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทยทั้งหมด เป็นสมาชิกของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ข้อ 38. เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าทรัพย์สินของชมรมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทยเป็นทรัพย์สินของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us