• Home /
  • News /
  • “ดัดฟันแฟชั่น”…อันตราย
UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
สนใจ สมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 0-2252-6314 หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
0-2251-7853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
สนใจ สมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 0-2252-6314 หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
0-2251-7853 ต่อ 1303-1306

Follow us