• Home /
  • รายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน

รายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน

สมาชิกสามัญ จะต้องเป็นทันตแพทย์ที่ถือสัญชาติไทย และได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์จากทันตแพทยสภาแห่ง ประเทศไทย ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ทันตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟัน จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทยรับรอง โดยมีหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี และ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยเห็นชอบ หรือ
2. ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย

รายชื่อทันตแพทย์จัดฟันที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
(ต้องขออภัยที่ไม่สามารถบอกสถานที่ทำงานได้)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 8 เมษายน 2560

ชี่อ   สกุล

กนก สรเทศน์
กนกนาฎ จินตกานนท์
กนกพร ไอรมณีรัตน์
กมนพร นาเนกรังสรรค์
กมลทิพย์ หุตะสิงห์
กมลพร จันทรหอมขจร
กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุล
กรณ์ทิพย์ อักษรานุเคราะห์
กรพินท์ มหาทุมะรัตน์
กรรณิกา จิรวิวัฒนา
กรรณิกา ผลเจริญ
กฤษฎี ปัณณะรัส
กวิยา กนกพงศ์ศักดิ์
กษพล กองเกียรติกุล
กษิรา เทียนส่องใจ
กอพันธ์ พัฒนศิษฎางกูร
กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์
กัลยา ศรีบุญมา
กัลยา ไกรโกศล
กัลยา อินทรีย์
กัลยา ลีลาปิยมิตร
กาญจนา กิจบำรุงศิลป์
กาลัญ กลั่นกลิ่น
กิ่งแก้ว วิระวณิชย์ชัย
กิตติ สุพันธุ์วณิช
กิตตินันท์ โชติแก้ว
กิตติพงษ์ เดชะ
กิตติมา วังวรัญญู
กุรุพินท์ เชาวกิจเจริญ
กุลธิดา นันทยานนท์
เกตุกัญญา สุวรรณประทีป
เกริกศักดิ์ เจียวก๊ก
เกรียงไกร เกษมทรงธรรม
เกรียงศักดิ์ เตคุณาทร
เกศรินทร์ พิชญานุพงศ์
เกศินี เจริญชัยกรณ์
โกวิท พูลสิน
ไกรชวินท์ (ไพบูลย์) กอสง่ากชลักษมิ์ (กอสง่าลักษณ์)
ขนิษฐ์นภางค์ รักษ์กุลชน
ขนิษฐา สุรางค์ศรีรัฐ
เขมณัฏฐ์(อรนุช) พัฒนอริยางกูร(เฉลิมสกุลรัตน์)
เขมทัต สุขก้อน
คงขวัญ เมฆาอภิรักษ์
คนึงนิจ บุตรวงศ์
ครรชนะ จรัญยานนท์
คล้าก แลมเบอร์ตัน
โฆสิต วัฒนสุขชัย
งามพร ธัญญะกิจไพศาล
จงดี พาชีรัตน์
จตุพร พุกกะเวส ร.น.
จรรยา อภิสริยะกุล
จรินทร์ทิพย์ ไผทจินดาโชติ
จริยา ปานสุวรรณ (ธิมาภรณ์)
จรีย์ ไพศาลสินทรัพย์
จักรพงศ์ วารีรัตน์
จักรพงษ์ วิเศษสัมมาพันธ์
จันทร์ทิพย์ มีศีล
จันทร์เพ็ญ พิทักษ์ตระกูลศิริ
จันทิมา อริยานนท์
จันทิรา อุดวงศ์เสรี
จารุณี คัทธมารศรี(รัตนยาติกุล)
จารุนารถ พรรัตนวิสัย
จารุวรินทร์ เชวงเชษฐานนท์
จำนงค์ ประเสริฐสังวาลย์
จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ์
จินตนา ศิริชุมพันธ์
จินตนา จรูญธรรม
จินตรัตน์ แจ้งศรีสุข
จิรชณีย์ (รัชนี) ใต้ธงชัย
จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล
จิรวัฒน์ อรุณากูร
จิราภรณ์ ชัยวัฒน์
จีระวดี นาคดี
จุฑามาศ สุจิพงศ์(ไชยวรรณ)
จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์
จุรี จินตวงศ์วานิช
จุไรพร กมลวิศิษฏ์
จุไรรัตน์ หล่อศิริพัฒน์
จุไรลักษณ์ ทั้งสุข
เจติญา อึ้งนภาธานินทร
เจนจิรา เจริญวัฒนานนท์
เจนตา ชะวะนะเวช
แจ่มจรัส สอนง่าย
ชณิดา สุภาภรณ์
ชนนันท์ ไตรทรัพย์
ชนัญญา วิสุทธิศักดิ์
ชนาภา โลหะเลิศกิจ
ชมพูนุช ธัญญการ
ชลฎา รัตนาวิวัฒน์พงศ์
ชลธิชา เปี่ยมการุญรัตน์
ชลธิรา แซ่ตั้ง
ชลลดา หล่อพิเชียร
ชวลิต นิมิตรพรสุโข
ชวาล สมศิริ
ชวาศรี พูนวุฒิกุล
ชัชชลิต พูลศักดิ์
ชัชวาล ธนากรจักร
ชัยณรงค์ ก้าวสัมพันธ์
ชัยทวี ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ชัยพัฒน์ วิรัตน์โยสินทร์
ชัยยศ หงส์จินดาพงศ์
ชาญชัย พรทองประเสริฐ
ชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ชาญวิทย์ ตันติกัลยาภรณ์
ชาตรี ชะโยชัยชนะ
ชาตรี แก้วสุริยธำรง
ชิดชนก ลีธนะกุล
ชิดฤทัย บุณยเนตร
ชิตนี ชมเดช (วีระประดิษฐ์ศิลปะ)
ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
ชุตินารถ คูรัตน์ชัชวาล
ชุติมาพร เรืองสิทธิ์
ชุติวรรณ รุ่งเรือง
ชุลีพร กิตติชัยการ
เชนทร์ พฤกษ์คุ้มวงศ์
ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์
ญาศิณี แสงเจริญ
ฐิฏิมา ศุขเขษม
ฐิติกา หรรษ์ภิญโญ
ฐิตินาถ ธรรมรักษ์
ณรงค์ชัย แก้วเกษ
ณวรรณวดี แก้วผลึก
ณัฏฐ์กฤตา พลอยล้อมเพชร
ณัฏฐยา จันทรัศมี
ณัฐชัย วิริยะโกศล
ณัฐฐิรีย์ (กุลวรา) ธีรณวาณิช
ณัฐธิดา คำสาร
ณัฐพร เลาห์ทวีรุ่งเรือง
ณัฐพล ตั้งจิตร
ณัฐวรัณย์ (ทีลนา) หาญวนานนท์ (บุญพิทักษ์สถิตย์)
ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์
ณัฐวัฒน์ ตรีวิโรจน์
ณัฐวีร์ เผ่าเสรี
ณัฐวุฒิ ศิริเสาวลักษณ์
ณัฐินี โกษาคาร(พรหมพิทักษ์)
ณุจิเรจ อรรคคำ
ดนธยา สุวภาพ
ดลใจ ณ ป้อมเพชร
ดวงกมล อัชทวีวรรณ
ดวงฤดี พลนิวัฒน์วงศ์
ดวงสมร จารุจินดา
ดิสา บุณยรัตนพันธุ์
ดุษฎี ทองฤทธิ์
เดวีนา สว่างแจ้ง (หยังสู)
ถวิล ตัณฑิกุล
ทรงชัย นครน้อย
ทศพล ปั้นเทียน
ทศพล ปิยะปัทมินทร์
ทัศนพร แสนอิสระ
ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์
ทัศนีย์ วังศรีมงคล
ทิพวรรณ วัฒนะถาวรวงศ์(ลีฬหเกรียงไกร)
ธณัชช์ปิยา สมสุข
ธนกฤต หอวรรณภากร
ธนพร รักสุจริต
ธนพรรณ วัฒนชัย
ธนรัตน์ เธียรโกศล
ธนวัฒน์ เกียรติถาวรวงศ์
ธนสิทธิ์ งามดี
ธนัฎฐา เจริญใจ
ธนัสถ์ เลิศไพบูลย์
ธนา กิจเพียร
ธนาธิป เสตถายน
ธนิต เรืองธุระกิจ
ธนิต เจริญรัตน์
ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ
ธรรมนูญ ปานะพิพัฒน์
ธรรมนูญ บุญยรางกูร
ธวัชชัย บรรณากิจ
ธัช อิทธิกุล
ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
ธัญพร สุรพรสวัสดิ์
ธานัน จารุประกร
ธารณา (ชนิกานต์) รุจนาภรณ์ (ศรีนอก)
ธิติ ศิริไกร
ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์
ธีรนัย เงยวิจิตร
ธีรพงศ์ มุทาไร
ธีรวัฒน์ กันทะวงศ์
ธีระ ธัญญะอุดม
ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
นงนุช ภัทรากุลพิเชฐ
นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์
นงลักษณ์ สมบุญธรรม
นพปฎล จันทร์ผ่องแสง
นพวรรณ วิรยศิริ ร.น.
นภัทร โยธะธราดล
นภาพร กิตติถาวรกุล
นรชัย สกุลคู
นรันทร์ จิวังกูร
นรินทร์ เจนยุทธนา
นฤมล จงธนะวณิช
นฤมล ทวีเศรษฐ์
นลินี ศรีอนันตนนท์
นวลอนงค์ สุวัณณะสังข์
นัฐกานต์ ไพบูลย์ศิริจิต
นันเจอะ ทะเวนสตระ
นันทพร จงสถาพงษ์พันธ์
นันทินี นันทวณิชย์
นิคม ใจโต
นิตยา จิระอนันต์กุล
นิตา วิวัฒนทีปะ
นิธิภาวี ศรีสุข
นิรชรา อัศวเรืองชัย
นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ
นิรมล ลีลาอดิศร(อิฐรัตน์)
นิรันดร์ลาภ ฤกษนันทน์
นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
นิศา จิตติวัฒนพงศ์
นีรนาท ถิระศุภะ
นุชนาฏ สุนทรจารุ
นุชสรา ผิวบาง
เนตรพร กิจอุดม
บัญชา สำรวจเบญจกุล
บัญชา พรสุขศิริ
บัณฑิต เจริญบัณฑิต
บัณฑูร โชติวรรณพร
บุญมี ศรีพาณิชย์
บุญศิวา บูรณสถิตพร
บุญสม สุภาพันธุ์
บุศรินทร์ กะตากูล
เบญจวรรณ กาญจนปลั่ง
ปกรณ์ ส่งศิริ
ปกาญจน์ กาญจนะ
ปจิมา ไทยธรรมยานนท์
ปฏิพัทธ์ บุญภินนท์
ปฐมพร จงจรวยสกุล
ปณิชา วีระญาณนนท์
ปนัดดา นิลดำ
ปภินวิช วิพัฒนบวรวงศ์
ปรมาภรณ์ จิตประไพกุลศาล
ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
ประภาส วงศ์ล่ำซำ
ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ
ปรันตป์ สุเนตนันท์
ปราณี ฉันทวิบูลชัย
ปริญญา ปฐมกุลมัย
ปริญญา ชูเวทย์
ปริญญา ทั้งสุข
ปริญดา เลิศพิทยาคุณ
ปรีญา สุวรรณวิฑิต
ปรียดา สันติลักขณาวงศ์
ปวีณรัตน์ กอนโด (อัครทรงทรัพย์)
ปองใจ วิรารัตน์
ปัญจพร นิทัศน์นรเศรษฐ์
ปัทมวรรณ โคนันท์
ปานฤทัย นุตสถิตย์ (พีชผล)
ปารีนารถ พุ่มประกอบศรี
ปิยจิตร ณ ระนอง (จุลมณีโชติ)
ปิยรัตน์ ปิยสาธิต
ปิยะ ปิยะชน
ปิยะธิดา จิตตานันท์
ปิยะพร เชื้อเจ็ดองค์
ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล
ผกายพฤทธ์ กิจสุตังคานุ
ผจงจิต ไชยมณี
ผุสดี สกุลเตียว
พงศธร พู่ทองคำ
พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต
พจนา กิตติพิบูลย์
พชรศิริ ธีรนาคนาท
พนิตา สืบสุรีย์กุล
พยะพัชร์ ตันติลีปิกร
พรคณา อัศวหน้าเมือง
พรชัย ไกรสิทธิกุล
พรชัย จรัสเจริญวิทยา
พรณี ศุภผล
พรทิพย์ วีรยางกูร
พรทิพย์ ชิวชรัตน์
พรทิวา เสนารักษ์
พรนภา ลีลาสินเจริญ
พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
พรรณทิพย์ ดงไพบูลย์
พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
พรรรณมาศ สันตดุสิต
พรรัชนี แสวงกิจ
พรศักดิ์ ตันตาปกุล
พรสิริน ชัยชโลทรกุล
พฤทธิ เกียรติวงศ์
พลพิทยา วรชาติ ร.น.
พลภัทธ์ ตรีภูวพฤทธิ์
พลภัทร แนวบุญเนียร
พลิศาน์ รัตนะ
พวงฤดี สิงหวรรณกุล
พัชรพรรณ รังษีกิจโพธิ์
พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ ร.น.
พัฒนพงศ์ เมฆาวุฒิกุล
พัลลภ ตรีบุพชาติสกุล
พาชื่น ทิพย์สุนทรชัย
พาพร กวีวัชรนนท์
พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
พิกุล ปิติกุลตัง
พิจารณ์ เงาธรรมทรรศน์
พิชญา ปิณฑวิรุจน์
พิชญา ไชยรักษ์
พิชารัตน์ สาสกุล
พิฐชญาณ์ อัตวีระพัฒน์
พิตรพร อธิสุข
พินทุสร โอภาสเสถียร
พินทุอร จันทรวราทิตย์
พิมพลักษณ์ หล่อวิริยากุล
พิมพ์สิริ กันต์พิทยา
พิมลดา ภัทรนิธิไพบูลย์
พิรุณ เหลืองโรจนกุล
พีรญา ทั่งทอง (คุณธาราภรณ์)
พีรนุช ปะจายะกฤตย์
พีรพงศ์ สันติวงศ์
พีริยา รัตนวงศ์ไพบูลย์
พูนเพิ่ม ภวัครานนท์
พูนศักดิ์ ภิเศก
เพกา จรุงกิจอนันต์
เพชรพงศ์ ฉัตรชัยสถาพร
เพชรสิรี หอวรรณภากร
เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล
เพ็ญประภา ชิวชรัตน์
เพ็ญวดี พิชัยสนิธ
ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล
ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
ไพรัช หาญวนานนท์
ไพลิน คุณพนิชกิจ
ไพศาล ชัยวัฒน์
ภณิดา ณ สงขลา
ภนุวัศ เกื้อกิจ
ภักดี ภู่พัฒน์
ภัคญา (ศิรประภา) ศรีทองสุข
ภัทราวดี ศิริพานิช
ภัสราภรณ์ เพ่งผล
ภาณุมาศ ผลประเสริฐ
ภาณุรัตน์ ลิมปศิริสุวรรณ
ภูมิภดา จาวจักรศิริ
ภูริสา ชลศึกษ์สกุล
ภูวดล โกศลอิทธิกุล
มงคล แตปรเมศามัย
มนตรี มาลากรอง
มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
มรกต ศยานิวาส
มัลลิกา ลิมปิอนันต์ชัย
มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
เมรชา วัชรินทร์พร
เมลิสสา จันทรมังกร
ยิ่งมณี เจิมธเนศ
ยุพเรศ นิมกาญจน์
เยาวเรศ ธงสิบเก้า
เยาวลักษณ์ สุขทวี
เยาวลักษณ์ เหล่าสุนทร
รชยา จินตวลากร
รณิต ประวีณเวช
รักพร เหล่าสุทธิวงษ์
รักษ์รัฐ สิทธิโชค
รังสิ ถาวรังกูร
รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย
รัชฎากรณ์ อิสระพัฒนะพงษ์
รัชดาภรณ์ คูสกุล
รัชนี นรนิตชัยกุล
รัชนี ประดิษฐธำรงค์
รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
รัฐเขตร ตรีสุทธาชีพ
รัฐติยา ปุณญานันต์
รัตติยา ฉั่วเจริญ
รัตนาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์
รัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล
รุ่งกานต์ ฑิตธิวงษ์
เรืองรัตน์ โกมลภิส
เรือนแก้ว เสตถายน (ทีปกานนท์)
ฤทัยวัลคุ์ ฐิตโสมกุล
ลดา ชินวัตร
ลลิตา รัชกิจประการ
ลักษม์สิรี เลาหะนันท์
ลัดดา วินารักษ์วงศ์
ลาวัลย์ ตันสกุลรุ่งเรือง
ลาวัลย์ สายพรชัย
วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร
วงศ์วุฒิ โอทยากุล
วนัสนันท์ กาวดิลก
วนิดา เครือสุวรรณ
วรณัฐ อำนวยพันธ์วิไล
วรพรรณ เลอวีน(ตรีวัฒนาวงศ์)
วรรณจิรา ชุติมานุตสกุล
วรรณดี พลานุภาพ
วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล
วรรณา สุชาโต
วรรณี ศรีตงกิม
วรรธิดา จิตตานนท์
วรัท สุคนธปฎิภาค
วราพร เด่นศิริอักษร
วราภรณ์ เจนวากรวงศ์
วราภรณ์ อึ้งอุดรภักดี
วรินทร(วรินทรา) รจิตรังสรรค์(อุตตมะปัญญา)
วรินทรา อึ๊งภากรณ์
วริศรา ปูรานิธี
วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร
วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล
วลีรัชฏ์ บุญโสธรสถิตย์
วัชระ เพชรคุปต์
วัฒนะ มธุราสัย
วันเดช วชิรเสรีชัย
วันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์
วันวิสาข์ ศตเมธ (หริรักษาพิทักษ์)
วัลลภ จันทร์สว่าง
วาที รุ่งแสงทิวากร
วารณี ลินลาวรรณ
วารศิริ ปิฎกานนท์
วิกรานต์ แสงอุบล
วิกันดา โพธิศิริ
วิกันดา เขมาลีลากุล
วิชชุดา พฤกษานุศักดิ์
วิชัยยา เมนอน
วิทยา วสุเมธารัศมี
วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
วิมล เอื้อวิไลจิต
วิมลทิพย์ มุทานนท์
วิมลรัตน์ กิตติพิชัย
วิรยา มงคลสวรรค์
วิรัช พัฒนาภรณ์
วิลาสินี ยศโชติ
วิไลวรรณ วีระเกียรติ
วิวัฒน์ แต่งอักษร
วิศรุต ศิระวิศิษฏ์พร
วิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์
วีณา พานิชกุล
วีณา วุฒธนานนท์
วีระพล รุ่งนิศากร
วีระวัฒน์ ฉวีวานิชยกุล
วุฒิ เกียรติวงศ์
วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
ศรชัย กองทอง
ศรายุทธ เจียรพงศ์ปกรณ์
ศราวดี กัลยาณภาคย์
ศรินทร ตั้งคุณสมบัติ
ศรินทร ตนาวลี
ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
ศรีรัตน์ สวัสดิ์อำไพรักษ์
ศรีสุวรรณ เสนาสุ
ศศิธร สุธนรักษ์
ศศิบุษบา เพิ่มสินทวี
ศศิภา ธีรดิลก
ศศิวงษ์ วงศ์วัฒนะ
ศักดา อภิสริยะกุล
ศักดิ์นฤน กระบวนรัตน์
ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร
ศันสนีย์ อนันต์สกุลวัฒน์
ศิรเศรษฐ์ มงคลอุปถัมภ์
ศิริชัย ธรรมชาติอารี
ศิรินงลักษณ์ วัธนะนัย
ศิรินันท์ อรัณยวงศกร
ศิรินันท์ คุปต์วัฒน์
ศิริพร ไอรมณีรัตน์
ศิริพร เกียรติเจริญวัฒน์
ศิริพร พนิตจิตบุญ
ศิริเพ็ญ ศฤงคารบริบูรณ์
ศิริเพ็ญ กังวลกิจ
ศิริมา เพ็ชรดาชัย
ศิริวัฒน์ ชำนาญผล
ศุทธินันท์ ด่านธำรงกูล
ศุภชัย เลิศนิมูลชัย
ศุภวัฒน์ พุฒิภาษ
ศุภางค์ สมานสุขุมาล
ศุลีกร ไกรลาศศิริ
เศวดีภ์ เติมสุขนิรันดร
โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ
สบโชค (สุทธิชัย) จินตวลากร
สมกมล วนิชวัฒนะ
สมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร
สมใจ สาตราวาหะ
สมชัย มโนพัฒนกุล
สมชัย ดวงทวีทรัพย์
สมบัติ กิตติชัยกุลกิจ
สมพร เรืองผกา
สมพิศ จรัสจรุงเกียรติ
สมรตรี วิถีพร
สมศรี กล้าจอหอ
สมศักดิ์ ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง
สมศักดิ์ เจิ่งประภากร
สมศักดิ์ กิจสหวงศ์
สมัย นครชัย
สรภัสร์ พลธร
สราวรรณ สิริพันธนะ
สรินภรณ์ ธีรเวชกุล (โตรัตน์)
สโรชา พูลเกิด
สัจจพร พรรคอนันต์
สัมฤทธิ์ มโนมัยอุดม
สาลินี ชื่นชมรัตน์
สาวิตรี วิสุวรรณ
สิงห์ อุตราภิรมย์สุข
สิทธิวิชญ์ อมรพิมลธรรม
สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร
สิรวิชฐ์ สถาปนา
สิริกุล สุทธวงษ์
สิริโฉม สาตราวาหะ
สิริญญา รุ่งทวีกิจ
สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล
สิริพร พัฒนวาณิชชัย
สิริมา โกวิทวณิชชา
สีตลา แสงกาญจนวนิช
สุกัญญา วิบูลย์ศิริกุล
สุกัลยา ธนกิจจารุ
สุจิตรา ไชยสังข์
สุชน พูลทอง
สุชนม์ วัตรุจีกฤต
สุดารัตน์ ถือพุทธ
สุทธิ มาลัยวิจิตรนนท์
สุเทพ ทัศนานุตริยากุล
สุธาทิพย์ จงบรรดาล
สุธาภา ศรีอรุโณทัย
สุธิสา บุญรำลึกถนอม
สุธีตา ดิสถาพร
สุนิตยา ฉัตรคุปต์
สุปราณี ดีเสมอ
สุปาณี สุนทรโลหะนะกุล
สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
สุพิชชา สวัสดีมงคล
สุภชัย เกียรติสกุลทอง
สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
สุภา รัตนเรือง
สุภาพร สุทธมนัสวงษ์
สุภีพันธุ์ บุณยรัตนสุนทร
สุมาตรา ธนศรีวนิชชัย
สุมิตร สูอำพัน
สุรจิต สมงาม
สุรชัย เดชคุณากร
สุรชัย ธำรงกิจเจริญ
สุรัฐ กนกกุลชัย
สุรางค์ สมบุญธรรม
สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์
สุวรรณี ลัภนะพรลาภ
สุวอร ภูมิรัตนประพิณ
สุวิทย์ ไทยธรรมยานนท์
สุวิมล รุ่งเรืองศิริพันธ์
สุหัชชา เมธีวรกุล
เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ
เสริมศักดิ์ จิณณวณิชย์
เสาวรส จันศิษย์ยานนท์
เสาวลักษณ์ ผดุงวรศาสตร์
แสงดาว ศิริเจริญพันธ์
หทัยชนก เจริญพงศ์
หทัยชนก เจริญยิ่ง
หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์ (วิชชุยานนท์)
หนึ่งฤทัย ยอดทอง
หัสมนัญ เฉลิมวงศ์
อกนิษฐ์ อู่รังสิมาวงศ์
อตินุช ชยานุภัทร์กุล
อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล(กาญจนอุทัย)
อธิวัฒน์ หัสดาลอย
อนงค์นาถ นันทสุขเกษม
อนุสรณ์ ศตวุฒิ
อภันตรี ลิ้มมงคล
อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล
อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเสริญ
อภิญญา ตันติสิริวัฒน์
อมรพงษ์ วชิรมน
อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์
อมรรัตน์ ไชยวงศ์
อรนุช เจียงประดิษฐ์ (เจนกิตติวงศ์)
อรรถกฤษณ์ ผลประเสริฐ
อรรถวุฒิ พฤฒิวรนันทน์
อรวรรณ ตรีวิมล
อรวีย์ เห็นพร้อม
อรอุมา สันติสุขนิรันดร์
อรุณี ทิพย์ถาวรนุกูล
อวยพร บุญเดช
อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ
อังคณา จิรจิตการุณ
อัจฉรา มโนมัยพิบูลย์
อัญจิดา ทองทิอัมพร
อัญชลิกา สงวนดีกุล
อัญชลี แพทยังกุล
อัญชลีพร ปัญญารัตนกุล
อัญชัญ พีระนันท์รังษี
อัญญานี แสงหิรัญสุข
อัมรา บางประภา
อาทิตย์ สิทธิพรชัย
อาทิตย์ มโนภินิเวศ
อาเทศรัจน์ ศิริสะอาด
อารยา วัชรขจร (วิเศษสันติกุล)
อำนาจ ลิขิตกุลธนพร
อิชยา ศิรินาวิน
อิทธิเดช ตรงต่อศักดิ์
อิ่มใจ อินทะไชย
อิศราวดี วิเศษศิริ
อิสรียา เอกปรัชญากุล
อุดม ทองอุดมพร
อุมาพร ท่อแก้ว
อุมาภรณ์ เลอลอย
อุไรวรรณ วิเศษศักดิ์สันติ
เอกชัย คล้ายทอง
เอกชัย ฤกษ์พิทักษ์พาณิช
เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก
เอกพงศ์ รำไพ
เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์
โอภาศ วิวัฒน์วรกุล
ไอย เพิ่มพิบูลย์
ไอริน ศิริสุนทร

UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us