• Home /
  • News /
  • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

September 29th, 2017

เรียน สมาชิกสามัญสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

เนื่องจากกรรมการสมาคมฯ ได้จัดให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากข้อบังคับเดิม (ฉบับแก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559) หมวดที่ 6 ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและเลิกสมาคม ข้อ 28 ระบุว่า “เมื่อมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนข้อบังคับของสมาคมฯ ให้คณะกรรมการมอบหมายให้เลขาธิการจัดพิมพ์ข้อความที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมฯ นั้นไว้และแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯ ทราบก่อนมีการประชุมใหญ่อย่างน้อย 15 วัน”

ตามที่สมาคมฯ จะจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2560
ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สมาคมฯ จึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ ดังกล่าวในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม เวลา 11.55 – 12.30 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกสามัญทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (วันที่ 5 กรกฎาคม 2559)
และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจำปี 2559 (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานปี 2559 – 2560

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาและรับรอง ร่าง แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับแก้ไขวันที่ 24 ตุลาคม 2560

4.2 งบดุลและบัญชี

4.3 รับรองผู้ตรวจสอบบัญชี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอความกรุณาให้ทุกท่านศึกษารายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปีล่วงหน้า ได้ที่นี่ครับ

  • จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (download PDF)
  • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (วันที่ 5 กรกฎาคม 2559) (download PDF)
  • รายงานการประชุมวิสามัญประจำปี 2559 (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559) (download PDF)
  • ร่าง แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 (download PDF)
  • ตารางเปรียบเทียบส่วนที่แตกต่างระหว่าง ข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับประกาศใช้เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และ ร่าง แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 (download PDF)
  • รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย (วันที่ 5 กรกฎาคม 2559) (download PDF)
UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us